Get Adobe Flash player


Live TV

Programmes
SCHEDULE
04:00-04:29 Utthishtabharatha
04:30-04:59 Kshethrayanam
05:00-05:29 Sathsangam
05:30-05:59 Samshayanivarini
06:00-06:29 Sathyam Param Deemahi
06:30-06:59 Kathopanishath
07:00-07:29 Utthishtabharatha(Repeat)
07:30-07:59 Kshethrayanam(Repeat)
08:00-08:29 Sathsangam(Repeat)
08:30-08:59 Samshayanivarini(Repeat)
09:00-09:29 Sathyam Param Deemahi(Repeat)
09:30-09:59 Kathopanishath(Repeat)
10:00-10:29 Utthishtabharatha
10:30-10:59 Kshethrayanam
11:00-11:29 Sathsangam
11:30-11:59 Samshayanivarini
12:00-12:29 Sathyam Param Deemahi
12:30-12:59 Kathopanishath
13:00-13:29 Utthishtabharatha(Repeat)
13:30-13:59 Kshethrayanam(Repeat)
14:00-14:29 Sathsangam(Repeat)
14:30-14:59 Samshayanivarini(Repeat)
15:00-15:29 Sathyam Param Deemahi(Repeat)
15:30-15:59 Kathopanishath(Repeat)
16:00-16:29 Utthishtabharatha
16:30-16:59 Kshethrayanam
17:00-17:29 Sathsangam
17:30-17:59 Samshayanivarini
18:00-18:29 Sathyam Param Deemahi
18:30-18:59 Kathopanishath
19:00-19:29 Utthishtabharatha(Repeat)
19:30-19:59 Kshethrayanam(Repeat)
20:00-20:29 Sathsangam(Repeat)
20:30-20:59 Samshayanivarini(Repeat)
21:00-21:29 Sathyam Param Deemahi(Repeat)
21:30-21:59 Kathopanishath(Repeat)
22:00-22:29 Utthishtabharatha
22:30-22:59 Kshethrayanam
23:00-23:29 Sathsangam
23:30-23:59 Samshayanivarini
00:00-00:29 Sathyam Param Deemahi
00:30-00:59 Kathopanishath
01:00-01:29 Utthishtabharatha(Repeat)
01:30-01:59 Kshethrayanam(Repeat)
02:00-02:29 Sathsangam(Repeat)
02:30:02:59 Samshayanivarini(Repeat)
03:00-03:29 Sathyam Param Deemahi(Repeat)
03:30-03:59 Kathopanishath(Repeat)